تو را خواهم داشت حتی اگر ....

 

 

میسوزد تا عمق بی انتهای غم هایم

میسوزد وقتی لبخندت از آن دیگری می شود

میسوزد وقتی خودت هم از آن دیگری می شوی میسوزم وقتی میدانم فردا سهم من از تو فقط یک احوالپرسی ساده میشود

داشتن و نداشتن ها از آن هم بودن ها ، قصه مالکیت، مرا یاد املاکی سرکوچه مان میندازد

من میتوانم تو را داشته باشم در قلبم این مهم نیس در قلبت جای کس دیگری باشد

تو از آن منی وقتی تو را در قلبم دارم هر چند نخواهی

داشتنت نیاز به خواست دو طرفه ندارد

میخواهمت این را از خدا آموخته ام حتی بندگان گناهکارش راهم دوس دارد

من تو را میخواهم چون لایق خواستنی چون تمام خواستنی های منی

هرچند خودت نخواهی هرچند خودت ندانی ...

/ 0 نظر / 33 بازدید